Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Фінансовий звіт
Позакласна та виховна робота
Патріотичне виховання
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Преса про нас
Відеоархів
Адреса гiмназiї
Мапа сайту

ВСТУП ДО ГIМНАЗIЇ

Умови
конкурсного прийому до 5 та 10-х класів
гімназії № 143 Оболонського району м. Києва

1 Загальні положення.

1.1 Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2 Правила конкурсного приймання розробленi вiдповiдно до Інструкцiї про порядок конкурсного приймання дiтей до гiмназiй, лiцеїв, коледжiв, спецiалiзованих шкiл, затвердженої Наказом Мiнiстерства освiти i науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад та на пiдставi Статуту навчального закладу i затверджується на засiданнi педагогiчної ради i ради навчального закладу за погодженням з Управлiнням освiти Оболонської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї.

1.3 У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

2 Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії.

2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3 Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.4 З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.5 До участі в конкурсі до 5, 10 класів допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заява батьків), що подається на ім'я директора гімназії, табелі успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту.

Для участі в конкурсі до 5-го класу, крім заяви, додаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

3 Проведення конкурсу

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться з української мови, математики (в письмовій формі); функціональна готовність дитини до вивчення двох іноземних мов -при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.2 Директор гімназії наказом визначає склад приймальної предметної комісії.

3.3 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-го класу проводяться на основі рейтингу навчальних досягнень учнів.

3.4 Рейтинговий бал визначається за результатами семестрового та річного оцінювання за 9 клас відповідно до Положення про рейтингову систему, затвердженого педагогічною радою, протокол № 2 від 5.11.2004р., погодженого з батьківською радою та учнівським самоврядуванням.

Прохідний рейтинговий бал щорічно затверджується протоколом засідання приймальної конкурсної комісії щодо зарахування до 10-го класу. Протокол засідання приймальної комісії затверджується на засіданні педагогічної ради.

3.5 Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії.

3.6 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом. Роботи перевіряються, підписуються членами предметної приймальної комісії, затверджуються печаткою гімназії. Складається протокол, який підписується в установленій формі.

3.7 Всі роботи та інші матеріали конкурсного випробування в 5 та10 класах, зберігаються протягом року у заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.8 Результати випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії і зберігаються протягом навчання учнів в гімназії. Місце збереження: архів гімназії.

3.9 Переможці ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних предметів не здають іспити з цього предмету, їм виставляється найвищий бал.

4 Порядок зарахування

4.1 Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2 До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження; особова справа, медична картка

4.3 Учні 4-х класів, які за результатами конкурсного випробування не зараховані до гімназії, продовжують навчання в 5 класах інших ЗНЗ району, міста.

4.4Випускники 9-х класів, які за результатами конкурсних випробувань (рейтингу) не зараховані до 10 класу, вступають до інших навчальних закладів району та міста.


Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
Мiжнародна дiяльність | Співробітництво з ВНЗ | Нашi досягнення | Вчителям | Семінари, конференції, виступи |
| Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї | Позакласна та виховна робота | Патріотичне виховання |
| Психологічна та соціальна робота | Галерея | Учні про гімназію | Преса про нас | Відеоархів | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|