Головна сторiнка
Адмiнiстрацiя
Педагогiчний колектив
Символи гімназії
Самоврядування
Мiжнародна дiяльнiсть
Нашi досягнення
Вчителям
Для учнiв
Для батькiв
Вступ до гiмназiї
Правила конкурсного прийому до гімназії
Положення про рейтингову систему
Позакласна та виховна робота
Психологічна та соціальна робота
Галерея
Учні про гімназію
Адреса гiмназiї
Мапа сайту

Гiмназiя є асоцiйованим членом ЮНЕСКО
(з 2007 року)
Входить до Асоцiацiї працiвникiв лiцеїв i гiмназiй України (з 1999 року)


ВСТУП ДО ГIМНАЗIЇ: ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙОМУ ДО ГІМНАЗІЇ 143


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор гімназії N143
С.Д. Тросюк
"ПОГОДЖЕНО"
Начальник управління освіти
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
О.М.Добровольська

Правила
конкурсного прийому до 5 та 10-х класів
гімназії № 143 Оболонського району м. Києва
у 2012-2013 навчальному році

1 Загальні положення.

1.1 Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.2 Правила конкурсного приймання розробленi вiдповiдно до Інструкцiї про порядок конкурсного приймання дiтей до гiмназiй, лiцеїв, коледжiв, спецiалiзованих шкiл, затвердженої Наказом Мiнiстерства освiти i науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад та на пiдставi Статуту навчального закладу i затверджується на засiданнi педагогiчної ради i ради навчального закладу за погодженням з Управлiнням освiти Оболонської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї.

1.3 У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4 Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2 Організація конкурсу

2.1 Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів конкурсу розміщуються у приміщенні гімназії

2.2 Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу вивішується перелік питань з предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3 Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться в червні-липні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4 Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць.

При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5 Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6 З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7 До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків), що подається на ім’я директора гімназії, табелі успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту.

Для участі в конкурсі до 5-го класу, крім заяви, додаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.8 Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.9 Встановити пільгові умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС, дітей із малозабезпечених сімей.

2.10 Встановити пільгові умови конкурсу для дітей, старші брати чи сестри яких вже навчаються в гімназії та проживають в мікрорайоні гімназії.

3 Проведення конкурсу

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться з української мови, математики (в письмовій формі); функціональна готовність дитини до вивчення двох іноземних мов - при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.2 Директор гімназії наказом визначає склад приймальної предметної комісії.

3.3 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-го класу проводяться на основі рейтингу навчальних досягнень учнів.

3.4 Рейтинговий бал визначається за результатами семестрового та річного оцінювання за 9 клас відповідно до Положення про рейтингову систему, затвердженого педагогічною радою, протокол № 2 від 5.11.2004р., погодженого з батьківською радою та учнівським самоврядуванням.

Прохідний рейтинговий бал щорічно затверджується протоколом засідання приймальної конкурсної комісії щодо зарахування до 10-го класу. Протокол засідання приймальної комісії затверджується на засіданні педагогічної ради.

3.5 Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії, за погодженням з НМЦ Управління освіти.

3.6 Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії, в день конкурсного випробування голова предметної комісії знайомить членів комісії зі змістом завдань.

3.7 Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі учням видається папір зі штампом. Роботи перевіряються, підписуються членами предметної приймальної комісії, затверджуються печаткою гімназії. Складається протокол, який підписується в установленій формі.

3.8 Для проведення усного випробування видається папір зі штампом. Складається протокол за результатами випробування, який підписується членами предметної комісії.

3.9 Всі роботи та інші матеріали конкурсного випробування в 5, 10-х класах зберігаються протягом року у заступника директора з навчально-виховної роботи.

3.10 Результати випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії і зберігаються протягом навчання учнів в гімназії. Місце збереження: архів гімназії.

3.11 Результати випробувань оголошуються протягом 2-3 днів після їх закінчення. Списки вступників вивішуються на інформаційному стенді з виставленням вступних балів після затвердження протоколів приймальних комісій на засіданні педагогічної ради, але не пізніше ніж через 5 днів після закінчення випробовувань.

3.12 Конкурсні випробовування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання.

3.13 Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, випускники 9-х класів, які мають свідоцтва з відзнакою, звільняються від конкурсного випробовування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4 Порядок зарахування

4.1 Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 5 днів.

4.2 До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка, свідоцтво за 9 клас (для тих, хто вступає до 10 класу), табель (для тих, хто вступає до 5 класу).

4.3 Якщо учні або батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови приймальної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, склад та чисельність якої затверджується наказом директора гімназії.

4.4 Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні звертаються до відповідного органу управління освітою.

4.5 Учні 5-х класів, які за результатами конкурсного випробування не зараховані до гімназії, продовжують навчання в 5 класах інших ЗНЗ. Випускники 9-х класів, які за результатами конкурсних випробувань (рейтингу) не зараховані до 10 класу, вступають до іншого навчального закладу.

4.6 Учні, які без поважних причин не приступили до навчання протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

5 Контроль за проведенням конкурсу

5.1 Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.Схвалено: на засіданні педагогічної ради гімназії № 143, протокол № 5 від 10.01.2012 р.,
та на засіданні ради гімназії, протокол № 3 від 24.01.2012 р.

Голова педагогічної ради С.Д.Тросюк
Голова ради гімназії М.А.Бойчук
Головна сторiнка| Адмiнiстрацiя| Педагогiчний колектив | Символи гімназії | Самоврядування |
Мiжнародна дiяльнiсть | Нашi досягнення | Вчителям | Для учнiв | Для батькiв | Вступ до гiмназiї |
| Позакласна та виховна робота | Психологічна та соціальна робота | Галерея | Учні про гімназію | Адреса гiмназiї | Мапа сайту|